เทศบาลตำบลหัวนา ยินดีให้บริการค่ะ 

 
 
ประกาศมาตรฐานคณะกรรมการพนักงานจ้างเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี

      

อัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 5

      

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2563

      

ประกาศโครงสร้างเทศบาลตำบลหัวนา พ.ศ. 2564-2566

      

โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลหัวนา

      

ประกาศโครงสร้างเทศบาลตำบลหัวนา

      

แผนพัฒนาบุคลกร 3 ปี 2564-2566

      

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี

      

ประกาศโครงสร้างการบริหารงานบุคคล

      

12
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ทต.หัวนา
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
กพร
คลังข่าวมหาดไทย
สปสช
จังหวัดอุบลราชธานี
aec
คสช
สมาคมสันนิบาล
จัดซื้อจัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์
ดูทีวี