เทศบาลตำบลหัวนา ยินดีให้บริการค่ะ 

 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อมูลพื้นฐาน
  1 | โครงสร้าง
  2 | ข้อมูลผู้บริหาร
  3 | อำนาจหน้าที่
  4 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  5 | ข้อมูลการติดต่อ
  6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
  7 | ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  8 | Q&A
  9 | Social network
      Social network
แผนการดำเนินงานประจำปี
  10 | แผนการดำเนินงานประจำปี
  11 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  12 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  13 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
  14 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  15 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  16 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  17 | E-Service
      E-Service
การบริหารงานเงินงบประมาณ
  18 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  19 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  20 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  21 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  22 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  23 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  24 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  25 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  26 | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  27 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  28 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
  29 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  30 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  31 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  32 | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  33 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  34 | นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
  35 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
  36 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  37 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  38 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  39 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  40 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  41 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทจุริต
  42 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  43 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ทต.หัวนา
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
กพร
คลังข่าวมหาดไทย
สปสช
จังหวัดอุบลราชธานี
aec
คสช
สมาคมสันนิบาล
จัดซื้อจัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์
ดูทีวี