เทศบาลตำบลหัวนา ยินดีให้บริการค่ะ 

 
 
คณะผู้บริหาร  |  ฝ่ายสภาเทศบาลตำบลหัวนา  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด  |  ปลัดเทศบาล  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา  |  แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
 
นายณรงค์ แดงโสภา
นายกเทศมนตรี
โทร. 086-2613257

นายกนกศักดิ์ เหมแดง
รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1
โทร. 061-5628987

นายสมพิศ แสงโชติ
รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2
โทร. 061-9287697

นายแสงจันทร์ เรือนพิมพ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร. 081-0687742

นายอุทัย ศรีงาม
เลขา ฯ นายกเทศมนตรี
โทร. 081-2648774

 
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ทต.หัวนา
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
กพร
คลังข่าวมหาดไทย
สปสช
จังหวัดอุบลราชธานี
aec
คสช
สมาคมสันนิบาล
จัดซื้อจัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์
ดูทีวี