เทศบาลตำบลหัวนา ยินดีให้บริการค่ะ 

 
 
 
 
 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
 

 
 
สภาพเศรษฐกิจและรายได้  
 
สภาพทั่วไป
     ทางด้านเศรษฐกิจของเทศบาลตำบลหัวนามีฐานะอยู่ในเกณฑ์ปานกลางเนื่องจากสถานะขององค์กรอยู่ในขั้นขนาดเล็ก  โดยประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร  การปศุสัตว์ การพาณิชย์ ในด้านการอุตสาหกรรมและด้านหัตถกรรมเป็นประเภทครัวเรือน และมีพืชทางเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา  สำหรับสัตว์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญคือโค กระบือ สุกร และไก่พื้นเมือง โดยขนาดพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลหัวนาส่วนใหญ่ ประมาณ 90 เปอร์เซนต์ เป็นพื้นที่สำหรับการทำนา รองลงมาคือพื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำไร่ และพื้นที่ทำสวน  

อาชีพ 
     ประชากรส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาประกอบอาชีพเกษตรกรรม และอาชีพอื่นๆ รายละเอียดดังต่อไปนี้

การเกษตรกรรม
     ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเพาะปลูก โดยเฉพาะการปลูกข้าว ซึ่งพันธ์ข้าวที่ปลูกส่วนใหญ่ คือ ข้าวหอมมะลิ กข. 6 มีผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 350 กิโลกรัม ต่อไร่
 
การปศุสัตว์
     ประชากรส่วนใหญ่เลี้ยงสัตว์หลายชนิด ได้แก่ โค กระบือ สุกร ไก่พื้นเมือง เป็นต้น
 
การพาณิชย์  
     ภายในตำบลมีร้านค้าพาณิชย์ขนาดกลาง และร้านขายของชำเล็กๆ ประชาชนส่วนใหญ่มีตลาดชุมชนในการแลกเปลี่ยน ซื้อขายสิ่งของ และอาหาร

การอุตสาหกรรม
     การอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นแบบครัวเรือน โดยมีผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ ได้แก่ ตู้ เตียง ตู้โชว์และเครื่องใช้ในครัวเรือน

 
การหัตถกรรม
     ด้านการหัตถกรมเป็นแบบครัวเรือนโดยมีผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ  ได้แก่ ตะกร้า  สุ่มข้องและไพหญ้า
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ทต.หัวนา
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
กพร
คลังข่าวมหาดไทย
สปสช
จังหวัดอุบลราชธานี
aec
คสช
สมาคมสันนิบาล
จัดซื้อจัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์
ดูทีวี