เทศบาลตำบลหัวนา ยินดีให้บริการค่ะ 

 
 
 ข้อมูลด้านสาธารณสุข
การสาธารณสุข 
          สุขภาพของประชาชนในเขตตำบลส่วนใหญ่ อยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีอัตราการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยเปอร์เซ็นต์ สถานพยาบาลในเขต เทศบาลตำบลหัวนามีจำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลชุมชนตำบลหัวนา  
  
โรงพยาบาลชุมชน 
ตำบลหัวนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพ เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
เจ้าพนักงาน 
ทันตกรรม
พนักงาน 
กู้ชีพ
ผู้ช่วย
เจ้าพนักงาน
รวม
จำนวน 1 2 2 1 3 1 10
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ทต.หัวนา
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
กพร
คลังข่าวมหาดไทย
สปสช
จังหวัดอุบลราชธานี
aec
คสช
สมาคมสันนิบาล
จัดซื้อจัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์
ดูทีวี