เทศบาลตำบลหัวนา ยินดีให้บริการค่ะ 

 
 
 ข้อมูลด้านสาธารณณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการภายในตำบล 
การคมนาคม 
สภาพถนนภายในเทศบาลตำบลหัวนา ปัจจุบันมีถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 ( อุบลราชธานี - เขมราฐ ) ภายในเขตตำบลหัวนามีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน จำนวน 15 สายมีระยะทางประมาณ 23.579 กิโลเมตร มีถนนลาดยางผ่านระหว่างหมู่บ้านสองสาย คือ ถนนลาดยางสายบ้านหัวนา หมู่ที่ 8 กับบ้านอีเติ่ง หมู่ที่ 7 และถนนลาดยางสายบ้านน้อยนาเหล่า หมู่ที่ 13 ผ่านบ้านดอนโด่ บ้านยางเครือ บ้านตาดภูขาม บ้านนาชุมใต้ เชื่อมต่อกับเทศบาลตำบลหนองผือ

การสื่อสารและการโทรคมนาคม
ด้านการสื่อสารและการโทรคมนาคมของประชาชนตำบลหัวนา มีโทรศัพท์พื้นฐานใช้ทุกครัวเรือน ทั้ง 15 หมู่บ้าน สำหรับระบบโทรศัพท์แบบเคลื่อนที่ซึ่งสามารถใช้งานได้ คือ ระบบ GSM และ DTAC ส่วนโทรศัพท์สาธารณะ มีกระจายอยู่ระหว่างหมู่บ้านต่างๆ

การไฟฟ้า
เทศบาลตำบลตำบลหัวนา มีการให้บริการของไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเต็มพื้นที่ชุมชนตำบลหัวนา

การประปา 
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหัวนา มีการใช้ระบบประปาเกือบทุกหมู่บ้านจำนวนครัวเรือนที่ใช้บริการระบบประปา ประมาณร้อยละ 95 ของจำนนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,903 ครัวเรือน เนื่องจากบางครัวเรือนอยู่ห่างออกไปไกลจากบริเวณชุมชนทำให้ยากต่อการขยายเขตการให้บริการระบบน้ำประปา

ระบบระบายน้ำ 
เทศบาลตำบลหัวนาได้มีการก่อสร้างท่อระบายน้ำในหมู่บ้าน เพื่อให้มีการระบายน้ำและลดการท่วมขังของน้ำในชุมชนท 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ทต.หัวนา
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
กพร
คลังข่าวมหาดไทย
สปสช
จังหวัดอุบลราชธานี
aec
คสช
สมาคมสันนิบาล
จัดซื้อจัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์
ดูทีวี