เทศบาลตำบลหัวนา ยินดีให้บริการค่ะ 

 
 
 การศึกษา   ศาสนา   และจำนวนนักเรียน
                สถาบันทางการศึกษา 
                 เทศบาลตำบลหัวนา  มีโรงเรียนในเขตตำบลที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.) จำนวน 4 แห่ง 
โดยมีลักษณะเป็นโรงเรียนขยายโอกาสถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง และ โรงเรียนที่สังกัดกรมศาสนา 1 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์จำวน 13 แห่ง โรงเรียนเอกชน 1 แห่ง รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

สถานศึกษา

จำนวนนักเรียน

รวมจำนวนนักเรียน

จำนวน ครู 
อาจารย์

ก่อนประถม

ประถม

มัธยมตอนต้น

มัธยมปลาย

ปวช

ปวส.

รร.นาชุมใต้

58

130

74

-

-

-

262

15

รร.ม่วงเฒ่า

79

323

139

-

-

-

541

31

รร.ห้วยยาง

71

230

166

-

-

-

467

26

รร.อีเติ่ง

65

180

101

-

-

-

346

20

รร.พุทธศาสตร์ดอนโด่

116

218

89

7

-

-

430

24

รร.บริหารธุรกิจรักไทย

-

-

-

-

373

125

498

22

ศดว.  (13 แห่ง)

492

-

-

-

-

-

492

27

(กศน)

-

61

58

137

33

-

289

5

รวมทั้งสิ้น

881

1,142

627

144

406

125

3,325

170

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ทต.หัวนา
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
กพร
คลังข่าวมหาดไทย
สปสช
จังหวัดอุบลราชธานี
aec
คสช
สมาคมสันนิบาล
จัดซื้อจัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์
ดูทีวี