ค้นหาข้อมูลข่าวสาร

เทศบาลตำบลหัวนา


คำแนะนำ การค้นหาข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหัวนา โดยพิมพ์คำค้นที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดรูปแว่นขยาย เพื่อค้นหาข้อมูลข่าวสารที่ต้องการ

เอกสารประกาศภาษาไทย
เอกสารประกาศภาษาอังกฤษ
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
 • รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
   
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

                    ข่าวสาร เทศบาลตำบลหัวนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่ง...

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่ว...

ประกาศเทศบาลตำบลหัวนา เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและส...

แสดง 1 ถึง 20 จาก 36 ผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 20 จาก 180 ผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 20 จาก 22 ผลลัพธ์
 • ซื้อวัสดุเครื่องเขียน กระเป๋าบรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และวัสดุสาธิตประกอบการอบรม เพื่อใช้สำหรับโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ตัวแทนชุมชนและผู้ดูแลด้านสุขภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการขยะและชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีของเทศบาลตำบลหัวนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 1 มิ.ย. 2023
 • จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ 2 ชั้น) ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ตัวแทนชุมชนและผู้ดูแลด้านสุขภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการขยะ และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีของเทศบาลตำบลหัวนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 8 พ.ค. 2023
 • ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  จำนวนครัวเรือน
  3,694
  จำนวนหมู่บ้าน
  15
  พื้นที่ทั้งหมด(ตารางกิโลเมตร)
  65.79
  ประชากรรวม
  13,215

  การประดิษฐ์และสร้างสรรค์ งานสาน เครื่องใช้สารพัดประโยชน์

  สำนักปลัด
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองคลัง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองช่าง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองสวัสดิการสังคม
   ไม่พบผลลัพธ์

  คลังความรู้
  Choose Your Color
  Purchase now $17
  You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
  TOP