สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

ลักษณะที่ตั้งอาณาเขต 

ลักษณะทางภูมิศาสตร์  เทศบาลตำบลหัวนา เป็นตำบลหนึ่งในสิบตำบลของอำเภอเขมราฐ โดยมีที่ทำการสำนักงานเทศบาล 

ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ 8 บ้านหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข อบ 2050  ( อุบลราชธานี - เขมราฐ ) ระยะทางประมาณ 87 กิโลเมตร และอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเขมราฐ ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เทศบาลตำบลหัวนา  มีพื้นที่ประมาณ 65.790 ตารางกิโลเมตร หรือ 41,118.5 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่เขตปกครองรวม 15 หมู่บ้าน  และมีอาณาเขตดังนี้ 

          ทิศเหนือ         ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน

          ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเจียด

          ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ

          ทิศใต้             ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง
 

 ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ

     1. ลักษณะภูมิประเทศ

     สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของเทศบาลตำบลหัวนาเป็นที่ราบลุ่ม สภาพดินปนทรายและมีดินเหนียวตามเนินเขา 

ลักษณะป่าเป็นป่าโปร่งและป่าไม้เบญจพรรณ มีลำห้วย 9 แห่ง บ่อน้ำ 10 แห่ง

และ หนอง คลอง บึงและไร่นาเป็นส่วนใหญ่ของพื้นที่

     2. ลักษณะภูมิอากาศ 

     สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลหัวนา มีลักษณะดังนี้ ฤดูร้อน สภาพภูมิอากาศจะแห้งแล้งและร้อนจัด อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 35 – 39 องศาเซลเซียส บางปีอาจประสบปัญหาภัยแล้ง แต่สถานการณ์ไม่รุนแรงมากนัก ช่วงฤดูร้อนจะเริ่มประมาณ ช่วงเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม ของทุกปี  ฤดูหนาว เนื่องจากเทศบาลตำบลหัวนา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของประเทศทำให้ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก่อนภูมิภาคอื่น อุณหภูมิเริ่มลดต่ำลงตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยอากาศจะหนาวจัดประมาณเดือนธันวาคม - มกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 12-18 องศาเซลเซียส ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม และมักปรากฏเสมอว่าฝนจะตกทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม

แต่ระยะเวลาการทิ้งช่วงมักจะไม่เหมือนกันในแต่ละปี ส่วนในช่วงปลายฤดูฝน ฝนจะตกชุก บางปีอาจมีภาวะน้ำท่วม แต่สถานการณ์ไม่รุนแรงนัก  ปริมาณน้ำฝนทั้งปีอยู่ในระดับ 1,250 ลูกบาศก์เมตร