ภูรังคู่บ้าน  ภูขามคู่เมือง
ตลาดนัดลือเลื่อง ประตูเมือง(สู่)เขมราษฎร์ธานี