คณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวนา ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือเพื่ออุปโภค บริโภค

3 ส.ค. 2021 09:00:00 กิจกรรม ทต.หัวนา 57

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นำโดยนายณรงค์ แดงโสภา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา พร้อมด้วย นายสมพิศ แสงโชติ รองนายเทศมนตรีตำบลหัวนา นายวันดี พึ่งสิงห์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหัวนา นายวิชิต หาระวงค์ รองประธานสภาเทศบาลตำบลหัวนา ว่าที่ร้อยตรีอธิภัทร บุญญาจันทร์ ปลัดเทศบาลตำบลหัวนา /คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวนา และคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวนา ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือเพื่ออุปโภค บริโภค สำหรับผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลหัวนา รับมอบโดยผู้นำชุมชุมนำมอบต่อยังผู้ป่วยในชุมชนของตนเอง ได้แก่ บ้านหัวนา บ้านอีเติ่ง บ้านนาชุมใต้ บ้านตาดภูขาม บ้านดอนโด่ และบ้านห้วยยางChoose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP