ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2564

11 ส.ค. 2021 09:00:00 กิจกรรม ทต.หัวนา 68

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลหัวนาประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2564 โดยนายวันดี พึ่งสิงห์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหัวนา พร้อมคณะฝ่ายบริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมพียงกัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวนา

 Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP