แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2566

19 พ.ค. 2023 13:03:46 Integrity and Transparency Assessment (ITA) ทต.หัวนา 60 

 ตัวชี้วัด  ข้อมูล   แหล่งข้อมูล URL 
ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ
ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ

ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา

ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง
ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง

ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ
ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ

ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล
ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล

 

 

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP